"takibi" is Japanese Rare Groove.
​                                                                                                                                     

LtoR

Yuuki Fukumizu (E.piano.Keyboad)
Kazuhiro Iimura (E.Guitar)

Takuya Okumatsu (Drums)
Kazumi Tachibana (Bass)

​Shinichi Karuishi (E.Guitar)